Privacy Beleid

geldig vanaf: 1 juli 2020

download pdf versie – Privacy Beleid Stringzz (geldig vanaf: 1 juli 2020)

Onze belofte aan u 

Bij Stringzz is uw privacy onze topprioriteit. Wij realiseren ons terdege, dat wij met onze zeer specifieke App, dienstverlening en doelgroep gevoelige gegevens over u en andere gebruikers gaan opslaan en verwerken. Uw privacy en vertrouwen zijn de basis waarop wij onze diensten en producten ontwerpen en bouwen zodat u weet dat ze volledig veilig bij ons zijn. Wij vinden uw vertrouwen extreem belangrijk en waarderen het dat u ons uw gegevens toevertrouwt. 

Wij sluiten geen compromissen wat betreft uw privacy. Wij ontwerpen al onze producten en diensten met privacy in het achterhoofd. Wij houden gebruikerservaringen anoniem naar andere gebruikers, u bent de enige die beslist welke gebruikers méér van u mogen weten. We betrekken experts uit verschillende vakgebieden, waaronder juridische zaken, security, IT en andere domeinen, om ervoor te zorgen dat er geen beslissing wordt genomen zonder respect voor uw privacy. Wij zullen uw gegevens nooit doorspelen of verkopen aan anderen. Alleen als we derden nodig hebben om onze diensten aan u te verlenen en zij gegevens van u nodig hebben, zullen we dit pas doen nadat wij hiertoe toestemming aan u hebben gevraagd. Bij iedere functionaliteit in de app, waarbij meer informatie van u vrijkomt, dient u eerst toestemming te geven. Wij zullen u altijd laten weten, wat de consequentie op de dienstverlening is als u deze toestemming niet wilt geven. Zo weet u altijd waar u aan toe bent, en heeft u de controle over wie welke gegevens van u om welke reden mogen zien of gebruiken. 

Wij streven ernaar transparant te zijn in de manier waarop wij uw gegevens verwerken. We hebben dan ook geprobeerd ons privacybeleid in helder taalgebruik geschreven. We willen graag dat wanneer u ons beleid leest, het ook direct begrijpt! Zijn we daar niet in geslaagd, laat het ons dan weten via het email adres onderaan dit document. 

 

Inhoudsopgave 

ONZE BELOFTE AAN U

PRIVACY STATEMENT

ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALINGEN

ARTIKEL 2: WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING

ARTIKEL 3: WIJZIGING VAN DIT PRIVACY STATEMENT 

ARTIKEL 4: WANNEER LEGGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS VAST

ARTIKEL 5: WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ 

Informatie die u aan ons verstrekt: 

Informatie die we van anderen ontvangen: 

Informatie die wordt verzameld wanneer u onze diensten gebruikt: 

ARTIKEL 6: WETTELIJKE GRONDSLAG EN VERWERKINGSDOELEINDEN 

Om uw account te beheren en onze diensten aan u te leveren 

Om u te helpen contact te maken met andere gebruikers

Om u relevante aanbiedingen en advertenties aan te bieden 

Om onze diensten te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen 

Om fraude of andere illegale of ongeoorloofde activiteiten te zien, voorkomen en bestrijden 

Om wettelijke naleving te garanderen 

ARTIKEL 7: COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN VOOR HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS

ARTIKEL 8: HOE WE DE INFORMATIE DELEN

Met andere gebruikers 

Met onze dienstverleners en partners

Voor zakelijke transacties 

Wanneer dit wordt vereist door de wet 

Om wettelijke rechten af te dwingen 

Met uw toestemming of op uw verzoek 

ARTIKEL 9: GRENSOVERSCHRIJDENDE GEGEVENSOVERDRACHT

ARTIKEL 10: UW RECHTEN 

Recht op inzage

Recht op rectificatie van persoonsgegevens 

Recht van verwijderen van persoonsgegevens 

Recht op beperking van de verwerking 

Recht op data portabiliteit 

Intrekking toestemming

Recht van bezwaar 

ARTIKEL 11: HOE WE UW GEGEVENS BESCHERMEN

ARTIKEL 12: HOE LANG WE UW GEGEVENS BEWAREN 

ARTIKEL 13: PRIVACY VAN KINDEREN

ARTIKEL 14: WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY STATEMENT

ARTIKEL 15: CONTACT MET ONS OPNEMEN

 

Privacy Statement 

De bescherming van privacy is belangrijk bij het verwerken van persoonlijke gegevens. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit Privacy Statement informeren wij u over hoe Stringzz omgaat met uw persoonsgegevens en hoe u in een voorkomend geval uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op websites, apps, evenementen en andere diensten die door Stringzz worden beheerd en/of aangeboden. Voor sommige diensten is het mogelijk dat zij een eigen Privacy Statement vereisen op basis van speciaal voor de dienst benodigde persoonsgegevens. Als een bepaalde dienst een eigen Privacy Statement heeft, dan is dat betreffende statement van toepassing vóór het onderhavige Privacy Statement. 

Dit Privacy Statement is geldig vanaf 1 juli 2020. De geldigheidsdatum staat ook altijd onderaan iedere pagina. 

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit Statement wordt in aansluiting bij- en in aanvulling op de Algemene Verordening Gegevensbescherming verstaan onder: 

 • Autoriteit Persoonsgegevens (AP): de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens; 
 • Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft; 
 • Gebruiker: een natuurlijke persoon die een account geopend heeft in de Stringzz-app 
 • Data Protection Officer (DPO): degene die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Wet binnen Stringzz; 
 • Stringzz: het bedrijf ConsumerApps B.V., Herengracht 420, 1017BZ te Amsterdam; wanneer Stringzz in dit Privacy Statement wordt genoemd, bedoelen we onder meer in ieder geval de App en de website; 
 • Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 
 • Verwerken: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens; 
 • Wet: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (Publicatieblad van de EU 2016, L 119). 

Artikel 2: Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens

U vertrouwt uw gegevens toe aan het Nederlandse bedrijf ConsumerApps B.V., gevestigd aan de Herengracht 420, 1017BZ Amsterdam, in dezen handelend onder de namen Stringzz en Stringzz The App. De directeur van ConsumerApps B.V. is eindverantwoordelijk voor de verwerking en de privacy van uw persoonsgegevens in de App, de dienstverlening en op de website van Stringzz. 

Artikel 3: Wijziging van dit Privacy Statement

Stringzz kan dit Privacy Statement op ieder moment wijzigen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken. Zo weet u of er iets veranderd is. Bij belangrijke wijzigingen van dit Privacy Statement informeren wij u hierover rechtstreeks. 

Artikel 4: Wanneer leggen wij persoonsgegevens vast

Wanneer u via Stringzz, via onze website of andere communicatiekanalen met ons contact heeft, leggen wij persoonsgegevens van u vast. Het spreekt voor zich dat er geen matchen, chatten, leren kennen en controle mogelijk is tussen Gebruikers van de Stringzz-app zonder enige informatie over u. Te denken valt aan uw basisinformatie (zoals identificatiemiddelen als telefoonnummer en email adres), bank of creditcard gegevens (bij betaalde abonnementen), uw voorkeuren en de soorten mensen die u wilt ontmoeten. 

We verzamelen daarnaast informatie wanneer u onze website gebruikt, zodat we u gerichter kunnen helpen, of bijvoorbeeld wanneer u onze diensten via social media afneemt. 

Artikel 5: Welke persoonsgegevens verzamelen wij

Stringzz verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van u. 

Informatie die u aan ons verstrekt:

Wanneer u een account aanmaakt, verstrekt u ons tenminste uw inloggegevens, evenals enkele basisgegevens die nodig zijn om onze dienst te laten werken, zoals uw geslacht en basis BDSM-voorkeur (Dominant of onderdanig). 

Wanneer u uw profiel verder aanvult, kunt u aanvullende informatie met ons delen zoals: 

 • details over uw persoonlijkheid, levensstijl, interesses en andere details over u, evenals inhoud zoals foto’s en video’s. 
 • Als u bepaalde visuele inhoud wilt toevoegen, zoals afbeeldingen of video’s, geeft u ons eerst toegang tot de camera of fotoalbum van de mobiele telefoon. 
 • Sommige van de informatie die u ons verstrekt, kan vanuit de AVG worden beschouwd als “bijzonder” of “gevoelig”. Te denken valt vooral aan het aangeven van uw seksuele geaardheid en seksuele interessegebieden binnen de App. Door ervoor te kiezen deze informatie te verstrekken, stemt u in met onze verwerking van die informatie. U wordt telkens aan het einde van het wijzigen van het profiel specifiek uw toestemming voor gebruik aan te vinken. 
 • Wanneer u zich abonneert op een betaalde dienst of rechtstreeks producten of diensten bij ons koopt, verstrekt u ons of onze betalingsserviceprovider informatie, zoals uw bankrekeningnummer, bankpas- of creditcardnummer of andere financiële informatie. Deze hebben wij nodig om uw (al dan niet herhaaldelijke) betaling te ontvangen/te incasseren. 
 • Wanneer u producten of diensten van ons op uw huisadres geleverd wilt hebben, versterkt u ons uw adresgegevens. Deze hebben wij nodig om de producten of diensten bij u te leveren. 
 • Wanneer u deelneemt aan enquêtes of focusgroepen, geeft u ons uw inzichten in onze producten en diensten, antwoorden op onze vragen en getuigenissen. 
 • Wanneer u ervoor kiest om deel te nemen aan onze promoties of evenementen, verzamelen we de informatie die u gebruikt om te registreren of in te voeren. 
 • Als u contact opneemt met onze klantenservice, verzamelen wij de informatie die u ons tijdens dit contact geeft. Wij gebruiken deze informatie om uw vraag te beantwoorden of om uw klacht of probleem op te lossen. 
 • Soms monitoren of registreren we contactmomenten met onze klantenservice voor trainingsdoeleinden en om onze kwaliteit van dienstverlening te optimaliseren. 
 • Als u ons vraagt om te communiceren met andere mensen via de App (bijvoorbeeld als u ons vraagt om namens u iets te sturen naar een van uw Connected Gebruikers), gebruiken we de informatie over anderen om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Omgekeerd, gebruiken we de informatie die u ons heeft verstrekt om anderen u te laten bereiken. 
 • Natuurlijk verwerken we ook uw chats met andere gebruikers en de inhoud die u publiceert, als onderdeel van de werking van onze App en dienstverlening. 
 • Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen wij besluiten de inhoud van interactie te monitoren, in gevallen waarin wij overtreding van onze reglementen vermoeden, waarin een gebruiker wordt gerapporteerd door een andere gebruiker of wanneer wij aanleiding hebben om te denken dat de veiligheid van een gebruiker of een derde in het geding is. Wij hebben hier een procedure voor die een kleine cirkel van vertrouwde Stringzz medewerkers betreft en waar de directeur toestemming voor moet geven. 

Informatie die we van anderen ontvangen:

Naast de informatie die u ons rechtstreeks geeft, ontvangen wij informatie over u van anderen, waaronder: 

 • Andere gebruikers kunnen informatie over u verstrekken terwijl ze onze App gebruiken. We kunnen bijvoorbeeld informatie over u verzamelen van andere gebruikers als ze contact met ons opnemen over u. 
 • We kunnen informatie over u ontvangen van onze partners, bijvoorbeeld wanneer Stringzz advertenties publiceert op de website of in de App van een partner. 

Informatie die wordt verzameld wanneer u onze diensten gebruikt:

Wanneer u onze App gebruikt, verzamelen we informatie over welke functies u heeft gebruikt, hoe u deze hebt gebruikt en de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen. Zie hieronder voor meer details: 

Gebruiksgegevens 

 • We verzamelen informatie over uw activiteiten in onze App, bijvoorbeeld hoe u deze gebruikt (datum en tijd waarop u bent ingelogd, functies die u hebt gebruikt of vaak gebruikt, zoekopdrachten, klikken en pagina’s die aan u zijn getoond, eventuele advertenties waarop u klikt) en hoe u met andere gebruikers omgaat (bijvoorbeeld gebruikers waarmee u verbinding maakt en communiceert, tijd en datum van uw uitwisselingen, aantal berichten dat u verzendt en ontvangt, zonder de inhoud te zien). 

Toestelgegevens We verzamelen informatie van en over het toestel dat u gebruikt om gebruik te maken van onze App, waaronder: 

 • hardware- en software-informatie, zoals IP-adres, apparaat-ID en -type, apparaatspecifieke en apps- instellingen en -kenmerken, app-crashes, browsertype, versie en taal, besturingssysteem, tijdzones, id’s die zijn gekoppeld aan cookies of andere technologieën die uw apparaat of browser uniek kunnen identificeren (bijvoorbeeld IMEI/UDID en MAC-adres); 
 • informatie over uw draadloze en mobiele netwerkverbinding, zoals uw serviceprovider en signaalsterkte; 
 • informatie over en/of aansturing van apparaatsensoren zoals microfoon, geluid/speakers, beeld, versnellingsmeter, gyroscoop, kompas, etc. echter bij elke toepassing pas ná uw explcitiete toestemming, en ná uitleg waarom we deze functies willen gebruiken in onze dienstverlening naar u. 

Apparaat (‘Device’) gegevens

We verzamelen informatie van en over (de connectie en werking van) gekoppelde apparaten die u mogelijk aankoopt en gaat gebruiken om via onze App (vaak via Wi-Fi of Bluetooth verbinding) te koppelen, waaronder: 

 • zogenaamde op afstand bestuurbare ‘seks-toys’ zoals elektrische vibrators, elektrische sloten, elektrisch bedienbare kuisheidsgordels en -kooitjes, etc. 
 • camera’s, en andere domotica apparaten. 

Andere informatie met uw toestemming 

 • Als u ons toestemming geeft, kunnen we uw nauwkeurige geolocatie (breedte- en lengtegraad) op verschillende manieren verzamelen, afhankelijk van de service en het apparaat dat u gebruikt, inclusief GPS-, Bluetooth- of Wi-Fi-verbindingen. Het verzamelen van uw geolocatie kan op de achtergrond plaatsvinden, zelfs wanneer u de App niet gebruikt als de toestemming die u ons hebt gegeven, een dergelijke verzameling uitdrukkelijk toestaat. Als u de toestemming voor ons weigert om uw geolocatie te verzamelen, zullen we deze niet verzamelen. U mist dan bepaalde ervaringen in de App die daar worden toegelicht. 
 • Als u daarmee instemt, kunnen we uw foto’s en video’s verzamelen (bijvoorbeeld als u een foto, video of streaming via de App wilt publiceren). 

Artikel 6: Wettelijke grondslag en verwerkingsdoeleinden

Een belangrijk uitgangspunt voor de bescherming van persoonsgegevens is dat voor de verwerking van uw persoonsgegevens een wettelijke grondslag nodig is. Hieronder ziet u de wettelijke grondslagen op basis waarvan Stringzz uw persoonsgegevens verwerkt: 

 • Onze diensten aan u aanbieden: Meestal is de reden dat we uw gegevens verwerken om het contract dat u bij ons heeft uit te kunnen voeren. Als u bijvoorbeeld onze App gebruikt om waardevolle relaties tot stand te brengen, gebruiken we uw gegevens om uw account en profiel bij te houden, zodat deze zichtbaar zijn voor andere gebruikers en andere gebruikers aan u aan te bevelen. Als u en uw connected partner in Stringzz het opwindend vindt dat zij op haar telefoon te allen tijde kan zien waar u zich bevindt, zult u toestemming moeten geven om uw geolocatie hiervoor te gebruiken, en kunnen wij deze dienst aanzetten. 
 • Gerechtvaardigde belangen: We kunnen uw informatie gebruiken wanneer we gerechtvaardigd belangen hebben om dit te doen. We analyseren bijvoorbeeld het gedrag van gebruikers van onze App om ons aanbod en de kwaliteit van onze dienstverlening voortdurend te verbeteren, we stellen aanbiedingen voor waarvan we denken dat ze u mogelijk interesseren, en we verwerken informatie voor administratieve, fraudedetectie en andere juridische doeleinden. 
 • Toestemming: Van tijd tot tijd kunnen we uw toestemming vragen om uw gegevens te gebruiken voor bepaalde specifieke redenen. U kunt deze toestemming te allen tijde weigeren, of later intrekken door een functie in de App of door contact met ons op te nemen via het adres dat aan het einde van dit Privacy Statement staat aangegeven. 

De belangrijkste reden dat we uw informatie gebruiken, is om onze diensten te leveren en te verbeteren Daarnaast gebruiken we uw gegevens om u te beschermen en u advertenties te tonen die mogelijk interessant voor u zijn. Lees verder voor een gedetailleerdere uitleg, samen met praktische voorbeelden, van de verschillende redenen waarom we uw informatie gebruiken. 

Om uw account te beheren en onze diensten aan u te leveren 

 • Uw account aanmaken en beheren 
 • U voorzien van ondersteuning en uw vragen beantwoorden 
 • Met u communiceren over onze diensten, waaronder het beheren van bestellingen en facturering 

Om u te helpen contact te maken met andere gebruikers 

 • Uw profiel, uw activiteit op de App en uw voorkeuren analyseren om contacten aan te bevelen die waardevol voor u kunnen zijn en om u aan anderen aan te bevelen; denk hierbij aan geslacht, leeftijd, voorkeuren, etc. 
 • Gebruikersprofielen aan elkaar te laten zien 

Om u relevante aanbiedingen en advertenties aan te bieden 

 • Kortingen- of andere aanbiedingen beheren 
 • Ontwikkelen, weergeven en volgen van inhoud en reclame die is afgestemd op uw interesses 

Om onze diensten te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen 

 • Op basis van uw eigen feedback en die van andere gebruikers uitbreiden van functionaliteiten en/of dienstverlening 
 • Onderzoek en analyse uitvoeren van het gedrag van gebruikers om onze App en inhoud te verbeteren (we kunnen bijvoorbeeld besluiten het uiterlijk te veranderen of een bepaalde functie aanzienlijk te veranderen op basis van het gedrag van gebruikers) 
 • Nieuwe functies en diensten ontwikkelen (we kunnen bijvoorbeeld besluiten om een nieuwe, op interesses gebaseerde functie te bouwen naar aanleiding van verzoeken die we van gebruikers hebben ontvangen) 
 • Op basis van uw gebruik van de App en onze dienstverlening aanbieden van functionaliteiten en/of dienstverelning waarvan wij denken dat ze u mogelijk interesseren 

Om fraude of andere illegale of ongeoorloofde activiteiten te zien, voorkomen en bestrijden 

 • Aanpakken van aanhoudend of vermeend wangedrag op en buiten de App 
 • Analyses uitvoeren om frauduleuze activiteiten beter te begrijpen en eventueel tegenmaatregelen hiertegen te treffen 
 • Gegevens bewaren met betrekking tot frauduleuze activiteiten om herhaling te voorkomen 
 • Analyses uitvoeren om de veiligheid van onze gebruikers, ons personeel en onze partners te beschermen 

Om wettelijke naleving te garanderen 

 • Voldoen aan wettelijke vereisten 
 • Wetshandhaving te dienen 
 • Onze rechten afdwingen of uitoefenen, bijvoorbeeld onze Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden 

Artikel 7: Cookies en andere technologieën voor verzamelen van data

We gebruiken en kunnen anderen toestaan cookies en soortgelijke technologieën (zoals pixels) te gebruiken om u en/of uw apparaat/apparaten te herkennen. U kunt ons Cookiebeleid lezen voor meer informatie over waarom we ze gebruiken en hoe u het gebruik hiervan beter kunt beheren via uw browserinstellingen en andere hulpmiddelen. 

Artikel 8: Hoe we de informatie delen

Omdat het ons doel is om u te helpen matchen, chatten, anderen te leren kennen en controle te kunnen uitoefenen, wordt gebruikersinformatie natuurlijk hoofdzakelijk gedeeld met andere gebruikers. Van sommige gebruikers delen we ook informatie met dienstverleners en partners die ons helpen bij het gebruik van de App en in sommige gevallen met gerechtelijke autoriteiten. Lees verder voor meer informatie over hoe uw informatie met anderen wordt gedeeld. 

Met andere gebruikers 

 • U deelt informatie met andere gebruikers wanneer u vrijwillig informatie op Stringzz openbaar maakt (inclusief uw openbare profiel). Wees alstublieft voorzichtig met uw informatie en zorg ervoor dat de inhoud die u deelt dingen zijn waarvan het geen probleem is dat deze openbaar zichtbaar zijn, aangezien u noch wij kunnen bepalen wat anderen doen met uw informatie als u het eenmaal deelt. U kunt zelf sterk beinvloeden wat gebruikers van u zien. Ten eerste adviseren wij u om in de App naar gebruikers vooral een nickname te gebruiken, een verzonnen naam in plaats van uw echte naam. Hoewel Stringzz informatie nodig heeft om u onze diensten te leveren, zijn dit niet de gegevens die u nodig hebt om met andere gebruikers te communiceren. Stringzz zal NOOIT uw werkelijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, etc.) aan andere gebruikers geven. Denk er ook om, wat u aan foto’s of video’s deelt, en of u daar duidelijk herkenbaar en identificeerbaar op staat of niet. 
 • Als u ervoor kiest om de doelgroep te beperken voor het gehele of een gedeelte van uw profiel of voor bepaalde inhoud of informatie over u, dan zal deze zichtbaar zijn volgens uw instellingen. De app ondersteunt drie niveaus van delen van gegevens: privé (de gegevens zijn wel aanwezig in de app maar worden niet met andere gebruikers gedeeld), mijn connecties (de gegevens worden alleen gedeeld met gebruikers waarmee u een connectie bent aangegaan, waarschijnlijk omdat u deze gebruikers meer vertrouwt) en openbaar (de gegevens worden aan iedereen getoond die uw profiel kunnen bezoeken en inzien). 

Met onze dienstverleners en partners 

 • We gebruiken derde partijen om ons te helpen bij het uitvoeren en verbeteren van onze App en aanpalende dienstverlening. Deze derde partijen helpen ons met verschillende taken, waaronder hosting en onderhoud van gegevens, analyses, klantenservice, marketing, advertenties, betalingsverwerking en beveiligingsactiviteiten. 
 • We kunnen ook informatie delen met partners die advertenties verspreiden en ons helpen bij het adverteren voor onze diensten. Wij kunnen bijvoorbeeld beperkte en encrypted informatie over u delen aan reclamepartners. 
 • We volgen een strikte screening voordat we een dienstverlener inschakelen of met een partner gaan samenwerken Al onze dienstverleners en partners moeten instemmen met strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. 
 • In gevallen is het ook mogelijk dat u producten en diensten van partners van ons betrekt, en dat wij hierdoor uw gegevens moeten doorgeven aan een dergelijke partner, bijvoorbeeld uw huisadres voor het leveren van goederen of diensten. Voordat wij dit doen, zullen wij altijd per partner of leverancier uw toestemming vragen, of een alternatieve wijze van levering voorstellen. 

Voor zakelijke transacties 

 • We kunnen uw informatie overdragen indien we, geheel of gedeeltelijk betrokken zijn bij een fusie, verkoop, overname, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding, faillissement of andere verandering van eigendom of zeggenschap. 

Wanneer dit wordt vereist door de wet 

 • We kunnen uw informatie openbaar maken indien redelijkerwijs noodzakelijk: 

           o om te voldoen aan een juridische procedure, zoals een gerechtelijk bevel, dagvaarding of huiszoekingsbevel, onderzoek door de                                                          overheid/wetshandhaving of andere wettelijke vereisten;

           o om te helpen bij het voorkomen of opsporen van criminaliteit (in beide gevallen afhankelijk van het toepasselijke recht); of

           o om de veiligheid van een persoon te beschermen. 

Om wettelijke rechten af te dwingen 

 • We kunnen ook informatie delen: 

           o als openbaarmaking onze aansprakelijkheid zou beperken in een feitelijke of dreigende rechtszaak;

           o indien nodig om onze wettelijke rechten en die van onze gebruikers, zakelijke partners of andere geïnteresseerde partijen te beschermen; 

           o om onze overeenkomsten met u af te dwingen; en o om onderzoek te doen naar, te voorkomen van of andere maatregelen te nemen met betrekking                    tot illegale activiteiten, vermoedelijke fraude of andere wandaden. 

Met uw toestemming of op uw verzoek 

 • We kunnen om uw toestemming vragen om uw informatie met derden te delen. In een dergelijk geval zullen we duidelijk maken waarom we de informatie willen delen. 
 • We kunnen persoonlijke informatie die niet persoonlijk is gebruiken en delen (dit betekent informatie die op zichzelf niet identificeert wie u bent, zoals informatie over het apparaat, algemene demografie, algemene gedragsgegevens, geografische locatie in een niet identificeerbare vorm), evenals persoonlijke informatie in een niet door mensen leesbare vorm, onder een van de bovenstaande omstandigheden. Wij kunnen deze informatie ook delen met derde partijen (met name adverteerders) om gerichte reclame te ontwikkelen en leveren op onze diensten en op websites of applicaties van derde partijen, en om de reclame die u ziet te analyseren en rapporteren. We kunnen deze informatie samenvoegen met aanvullende informatie die niet persoonlijk is of persoonlijke informatie in afgebroken, niet door mensen leesbare vorm verzameld uit andere bronnen. 

Artikel 9: Grensoverschrijdende gegevensoverdracht

Het delen van informatie zoals uiteengezet in paragraaf 7 omvat soms grensoverschrijdende gegevensoverdrachten, bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden. Als de dienst bijvoorbeeld toestaat dat gebruikers zich in de Europese Economische Ruimte (“EER”) bevinden, wordt hun persoonlijke informatie overgedragen naar landen buiten de EER. We gebruiken standaard contractclausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of een andere geschikte beveiliging om gegevensoverdrachten van de EER naar andere landen mogelijk te maken. Standaard contractuele clausules zijn verbintenissen tussen bedrijven die persoonsgegevens overdragen, waarmee ze worden gebonden om de privacy en de veiligheid van uw gegevens te beschermen. 

Artikel 10: Uw rechten

Op grond van de wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over deze rechten. U kunt uw rechten uitoefenen door een mail te sturen naar privacy@stringzztheapp.com

Vermeld in uw e-mail om welk recht het gaat dat u wilt uitoefenen. Zet tevens in uw e-mail uw App nickname en het telefoonnummer waarmee u de dienstverlening van de App betrekt (het mobiele telefoonnummer is een belangrijke drager en identificatiemiddel voor Stringzz). Stringzz reageert uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek. 

We willen dat u zelf controle houdt over uw informatie, daarom bieden we u de volgende hulpprogramma’s: 

 • Toegangs-/updateprogramma’s in de App. Hulpprogramma’s en accountinstellingen die u helpen bij het openen, corrigeren of verwijderen van informatie die u aan ons hebt verstrekt en die rechtstreeks is gekoppeld aan uw account binnen de dienst. Als u vragen hebt over deze hulpprogramma’s en instellingen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via members@stringzztheapp.com voor hulp. 
 • Machtigingen op het apparaat. Mobiele platforms hebben machtigingssystemen voor specifieke soorten gegevens en meldingen van apparaten, zoals telefoonboek- en locatiediensten, evenals pushmeldingen. U kunt uw instellingen op uw apparaat wijzigen in toestaan of weigeren voor de verzameling van de corresponderende informatie of de weergave van de bijbehorende meldingen. Natuurlijk kunnen bepaalde diensten de volledige functionaliteit verliezen als u dat doet. Als u wilt weten welke functionaliteit u mist door het weigeren van toestemming, neem dan contact op met onze klantenservice op members@stringzztheapp.com voor uitleg als de App u niet toereikend informeert. 

Recht op inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Realiseert u zich dat dit in eerst instantie niet meer is dan de gegevens die door uzelf in de App zijn ingevoerd, en via de App zijn in te zien en te wijzigen. 

Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Daarnaast heeft u het recht uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig worden verwerkt. Wilt u gebruikmaken van dit recht, dan verzoeken wij in uw e-mail aan members@stringzztheapp.com aan te geven welke persoonsgegevens van u gecorrigeerd of aangevuld dienen te worden en om welke reden. 

Recht van verwijderen van persoonsgegevens

Deïnstalleren. U kunt het blijvend verzamelen van informatie door een app stoppen door het te verwijderen met behulp van het standaard deïnstallatieproces voor uw apparaat. Als u de app van uw mobiele apparaat verwijdert, blijft de unieke ID die aan uw apparaat is gekoppeld, opgeslagen. Als u de toepassing opnieuw op hetzelfde mobiele apparaat installeert, kunnen we deze ID opnieuw koppelen aan eerdere transacties en activiteiten. MET HET VERWIJDEREN VAN DE APP VAN UW TELEFOON, VERWIJDERT U DUS NIET UW PERSOONSGEGEVENS BIJ STRINGZZ. PAS WANNEER U UW ACCOUNT OPZEGT BIJ STRINGZZ START U DE VERWIJDERING VAN UW GEGEVENS VOLGENS ONZE GESTELDE BEWAARTERMIJNEN. 

U heeft het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het is mogelijk dat wij niet of niet volledig kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering, omdat Stringzz verplicht is op grond van bijvoorbeeld de belastingwetgeving om bepaalde gegevens te bewaren. 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft ook het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Stringzz in bepaalde situaties de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk staakt. In de volgende situaties kunt u dit recht inroepen: 

 • in afwachting van de beoordeling van een verzoek tot rectificatie of bezwaar; 
 • indien uw persoonsgegevens eigenlijk verwijderd zou moeten worden, maar u geen verwijdering wenst; 
 • indien Stringzz de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, terwijl u deze gegevens nog nodig heeft, bijvoorbeeld voor de voorbereiding op een rechtszaak. 

Recht op data portabiliteit

U heeft het recht om de door u aan Stringzz verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een elektronisch gangbare vorm. In deze vorm kunt u de gegevens hergebruiken of doorgeven aan een ander bedrijf van uw keuze. Ook is het mogelijk dat een ander bedrijf dit recht namens u uitoefent. Hiervoor hebben we dan wel een machtiging van u nodig, zodat we zeker weten dat dit bedrijf dit namens u opvraagt. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of op basis van een met u gesloten overeenkomst. 

Intrekking toestemming

Voor bepaalde doeleinden vragen wij u om uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De desbetreffende verwerking wordt dan door ons gestaakt. De verwerkingen van uw persoonsgegevens die al hebben plaatsgevonden, blijven rechtmatig. Wanneer wij uw toestemming nodig hebben, dan vragen wij u hierom. 

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens door Stringzz. U heeft dit recht in de volgende gevallen: 

 • de verwerkingen die plaatsvinden op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang; 
 • wanneer wij uw gegevens gebruiken voor profilering; 
 • het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. 

Wanneer u bezwaar maakt tegen deze verwerkingen dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan Stringzz om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van deze persoonsgegevens staken. 

Heeft u bezwaar tegen het ontvangen van commerciële boodschappen en daarop gebaseerde profilering, dan kunt u ons verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te beëindigen. Wij stoppen dan direct. In sommige gevallen houdt dit in dat wij bepaalde dienstverlening aan u niet langer kunnen continueren. Dit is vaak vooral in gevallen wanneer een gratis lidmaatschap bestaat en de inkomsten via advertentiekosten worden gedekt. Wij zullen u altijd de consequenties van het stoppen van verwerking van bepaalde persoonsgegevens toelichten, voordat u uw beslissing neemt. 

Artikel 11: Hoe we uw gegevens beschermen

We werken constant heel hard om u te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke gegevens. Zoals met alle technologiebedrijven geldt dat hoewel we maatregelen nemen om uw informatie te beschermen, we echter nooit kunnen beloven dat uw persoonlijke informatie, chats en andere communicaties altijd beveiligd blijven. 

We controleren onze systemen regelmatig op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen en evalueren regelmatig onze procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie om onze fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen bij te werken. 

We kunnen uw gebruik van alle- of een deel van onze diensten zonder kennisgeving opschorten als we een inbreuk op de beveiliging vermoeden of vaststellen. Als u van mening bent dat uw account of informatie niet langer veilig is, dient u ons daarover onverwijld te informeren. 

Artikel 12: Hoe lang we uw gegevens bewaren

Wij bewaren persoonlijke informatie uitsluitend zolang wij deze nodig hebben voor legitieme zakelijke doeleinden (zoals uiteengezet in artikel 6) en zoals is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Om de veiligheid van onze gebruikers binnen en buiten onze dienst te beschermen, hanteren we een veilig venster van drie maanden na het verwijderen van het account. Tijdens deze periode wordt accountinformatie bewaard, hoewel het account natuurlijk niet meer zichtbaar is in de diensten, door gebruikers en door derden. Indien u zich binnen drie maanden bedenkt, hebben wij uw gegevens, historie, e.d. nog beschikbaar, zodat u niet een nieuwe account hoeft aan te maken en opnieuw te beginnen met contacten leggen. Na deze drie maanden verwijderen wij al uw gegevens behalve die we verplicht zijn te bewaren (zie onder) en kunnen wij u niet meer met deze gegevens van dienst zijn; uw eventuele account/lidmaatschap bij Stringzz begint dan volledig opnieuw. 

In de praktijk verwijderen of anonimiseren we uw gegevens bij het verwijderen van uw account (na het venster met de bewaarplicht) of na één jaar onafgebroken inactiviteit (na twee waarschuwingen), tenzij: 

 • we ze moeten behouden om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen (sommige ‘verkeersgegevens’ worden bijvoorbeeld een jaar bewaard om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht voor gegevens); 
 • we ze moeten bewaren om aan te tonen dat we voldoen aan de toepasselijke wetgeving (zo worden bijvoorbeeld registraties van toestemmingen tot onze voorwaarden, privacybeleid en andere soortgelijke toestemmingen gedurende vijf jaar bewaard); 
 • er een openstaande kwestie, claim of geschil is dat vereist dat wij de relevante informatie bewaren totdat deze is opgelost; of 
 • de informatie moet worden bewaard voor onze rechtmatige zakelijke belangen, zoals fraudepreventie en het verbeteren van de veiligheid en beveiliging van gebruikers. Mogelijk moet er bijvoorbeeld informatie worden bewaard om te voorkomen dat een gebruiker die werd verbannen wegens onveilig gedrag of beveiligingsincidenten een nieuw account opent, of gegevens nodig zijn voor het opsporen van verdachten, bijvoorbeeld in gevallen van misbruik. 

Artikel 13: Privacy van kinderen

Onze diensten zijn beperkt tot gebruikers van 18 jaar of ouder. We staan geen gebruikers onder de 18 jaar toe op ons platform en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van iemand jonger dan 18 jaar. Als u vermoedt dat een gebruiker jonger is dan 18 jaar, dient u dit per direct aan ons te melden. 

Artikel 14: wijzigingen in dit Privacy Statement

Omdat we altijd op zoek zijn naar nieuwe en innovatieve manieren om u te matchen, te laten communiceren, te ontmoeten en te controleren, kan dit statement in de loop van de tijd veranderen. We zullen u op de hoogte brengen voordat essentiële veranderingen van kracht worden, zodat u de tijd hebt om de wijzigingen te bekijken. 

Artikel 15: contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over dit Privacy Statement, kunt u ons als volgt bereiken: 

Via e-mail: privacy@stringzztheapp.com 

Per post:

ConsumerApps B.V. inzake Stringzz

Herengracht 420

1017BZ Amsterdam

 

geldig vanaf 1 juli 2020

____________________________________________________________________________________________________________