Algemene Voorwaarden & Gebruiksvoorwaarden

 download pdf versie – Algemene Voorwaarden ConsumerApps B.V. inzake Stringzz (geldig vanaf: 1 juli 2020)

 download pdf versie – Gebruiksvoorwaarden Stringzz-app | ConsumerApps B.V. (geldig vanaf: 1 juli 2020)

 

Algemene Voorwaarden ConsumerApps B.V. / Stringzz  geldig vanaf: 1 juli 2020

geldig vanaf: 1 juli 2020

Definities

 • “Overeenkomst”: de Gebruiksvoorwaarden, deze Algemene Voorwaarden, het Privacy-beleid en het materiaal dat gepresenteerd wordt op de Stringzz-app waarnaar specifiek in deze overeenkomst wordt verwezen, waarbij dit materiaal, inclusief de voorwaarden van deze overeenkomst, regelmatig naar eigen inzicht kan worden bijgewerkt door ConsumerApps B.V.; 
 • De “Stringzz-app”, een app op de mobiele telefoon of andere gegevensdrager, hieronder ook genoemd “Stringzz-app” of “de App”; 
 • ‘’De Dienst’’: alle functionaliteiten van de Stringzz-app en hulpmiddelen die in de Stringzz- app beschikbaar worden gesteld, alle privileges vanuit abonnementen of lidmaatschappen, en alle overig dienstverlening van Stringzz of haar partners ten behoeve van het doel: 

het bevorderen en intensiveren van contact tussen BDSM-gelijkgestemden; 

 • “Gebruiker” een persoon die een Stringzz-account heeft aangemaakt; 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer 

 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ConsumerApps B.V., gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aldaar aan de Herengracht 420, KvK 72980109, als eigenaar, ontwikkelaar en leverancier van de Stringzz-app, hierna te noemen “Stringzz”, of “de Ondernemer”. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en de Gebruiker. 

Artikel 3 – Dienstverlening 

 1. De dienstverlening van Stringzz bestaat uit het aan Gebruiker bieden van een online mogelijkheid om via de daartoe ontwikkelde Stringzz-app met andere gelijkgestemde Gebruikers in contact te komen, uit het online matchen van gelijkgestemde Gebruikers die op grond van door Stringzz vastgestelde indicatoren goed bij elkaar passen en voortdurende interactie tussen vooraf gematchte Gebruikers. De Ondernemer geeft in de App een goed beeld van deze indicatoren.
 2. Stringzz geeft geen garantie op succes of op een match.
 3. Stringzz is transparant over de dienstverlening die zij aanbiedt. Zij geeft vóór het aangaan  van enig lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de automatische verlenging of de opzegging van het lidmaatschap alsmede de voorwaarden en de mogelijkheden van de Stringzz-app, zodat de Gebruiker een goede inschatting kan maken van het aanbod en de waarde daarvan voor de Gebruiker.
 4. Stringzz stelt aanvullende eisen aan Gebruikers die van de App resp. de Dienst gebruik  willen maken. Deze vereisten staan vermeld in de Gebruiksvoorwaarden die voorafgaande aan het gebruik van de Stringzz-app dan wel enig lidmaatschap kenbaar worden gemaakt aan de Gebruiker. De aanvullende eisen worden onder meer gesteld om de doelgroep van de Stringzz-app af te bakenen en de kans op succes, een opwindende match, te vergroten.
 5. Op de Stringzz-app wordt in ieder geval de volgende eis gesteld: Minimale leeftijd 18  jaar. Affiniteit met of verregaande interesse in de BDSM-wereld is zeer wenselijk.
 6. Aan de mogelijkheid tot het nader in contact treden met andere Gebruikers is de  voorwaarde verbonden dat alsdan een betaald lidmaatschap (middels een abonnement geregeld) wordt aangegaan.
 7. De betaling van het lidmaatschapsgeld is gebaseerd op een vast bedrag per maand en is  afhankelijk van het gekozen abonnement.
 8. Stringzz kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals  beschikbaar gesteld door Gebruikers. Gebruikers zijn (i) zelf verantwoordelijk voor de (juistheid en volledigheid van) informatie die ze via de Stringzz-app beschikbaar stellen, en (ii) de beoordeling van de juistheid en waarde van de informatie die door andere Gebruikers in de Stringzz-app beschikbaar wordt gesteld.
 9. Stringzz is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Gebruikers tijdens het gebruik  van de App, of tijdens een persoonlijke afspraak of volgend op interactie op afstand via de App, in aansluiting op kennismaking via de Stringzz-app. 

Artikel 4: Beschikbaarheid van de dienstverlening 

 1. Stringzz spant zich in om de dienstverlening aan Gebruikers zonder storingen te laten verlopen. Stringzz kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten. Stringzz zal er naar streven om een storing van de dienstverlening zo snel mogelijk op te lossen. 2. Als er onderhoud aan de Stringzz-app wordt verricht dan zal de Stringzz dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan voor Gebruikers zoveel mogelijk beperken. 

Artikel 5: Gedrag Gebruiker / Community-richtlijnen 

 1. Het is Gebruiker niet toegestaan: 
 • onwaarheden in het profiel te vermelden;
 • meer dan één profiel aan te maken;
 • schade of hinder aan andere Gebruikers van de Stringzz-app toe te brengen;
 • schade of hinder aan derden toe te brengen door gebruik van de App resp. de Dienst
 • personen onder de 18 jaar te betrekken of te tonen in de Inhoud, zelfs met hun toestemming
 • racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
 • Inhoud te plaatsen van of over of met anderen zonder hun expliciete, vrijwillige toestemming of die op onvrijwillige basis door of met anderen tot stand is gekomen;
 • Inhoud te plaatsen die aangemerkt kan worden als haatzaaiend, discriminerend en bedreigend;
 • informatie van een profiel van een andere Gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke afdoende geregistreerde toestemming van de betreffende Gebruiker;
 • om wachtwoorden te vragen voor welk doel dan ook, of persoonlijk identificeerbare informatie van andere personen voor commerciële of onwettige doeleinden te gebruiken of enig ander gebruik dan waarvoor het bedoeld is in de App resp. de Dienst, of persoonlijke informatie van iemand anders te verspreiden zonder zijn of haar expliciete toestemming;
 • het Account van een andere Gebruiker te gebruiken, een Account te delen met een andere Gebruiker of meer dan één Account te hebben;
 • inloggegevens aan derden te verstrekken of inloggegevens van anderen te gebruiken; inloggegevens zijn altijd strikt persoonlijk;
 • de Dienst of inhoud in de Dienst te gebruiken voor enige commerciële reden zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van Stringzz;
 • auteursrechtelijk materiaal, afbeeldingen, ideeën, functionaliteiten, handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, of andere intellectuele eigendom of inhoud of gevoelige informatie die toegankelijk zijn via de Dienst, te kopiëren, aan te passen, over te dragen, afgeleide werken ervan te creëren, te gebruiken, of na te maken op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stringzz;
 • robot, bot, spider, crawler, scraper, applicaties voor het vinden/zoeken van websites, proxy of enig ander(e) handmatig of automatisch apparaat, methode of proces te gebruiken om gegevens van de Gebruikers te bekijken, op te halen of te indexeren, ‘data te minen’, of op enigerlei wijze de navigatiestructuur of presentatie van de Dienst of de inhoud ervan te reproduceren of te omzeilen;
 • de Dienst te gebruiken op een wijze die de Dienst of de servers of netwerken die verbonden zijn aan de Dienst, kan onderbreken, verstoren of een negatief effect erop kan hebben;
 • virussen of andere kwaadaardige codes te uploaden of anderszins de beveiliging van de Dienst aan te tasten of te omzeilen;
 • kopteksten te manipuleren of anderszins identificatiemiddelen te manipuleren om de herkomst van informatie overgedragen aan of via de Dienst te verhullen;
 • de Dienst of enig onderdeel van de Dienst zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Stringzz te ‘framen’ of te ‘spiegelen’ of te ‘deeplinken’;
 • metatags of code of andere apparaten te gebruiken die verwijzingen naar Stringzz of de Dienst (of een handelsmerk, handelsnaam, dienstmerk, logo of slogan van Stringzz) bevatten om iemand te verwijzen naar een andere website voor welk doeleinde dan ook;
 • de Dienst of enig onderdeel van de Dienst aan te passen, te wijzigen, te kopiëren, in sub-licentie te geven, te vertalen, te verkopen, reverse-engineering toe te passen, te ontcijferen/decrypten, te decompileren of anderszins te demonteren, of anderen dit te laten doen;
 • applicaties van derden te gebruiken of te ontwikkelen die werken met de Dienst of de Inhoud of informatie erin en ervan en van andere Gebruikers zonder schriftelijke toestemming van Stringzz;
 • enige Stringzz-applicatieprogrammeringsinterface (‘API’) te gebruiken, toegang daartoe te verkrijgen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stringzz;
 • de Dienst te gebruiken voor een toepassing die illegaal of verboden is;
 • Gebruikers te spammen, geld af te persen, of te bedriegen;
 • een persoon of entiteit te imiteren, zich voor te doen als een andere persoon of entiteit, of om afbeeldingen of beeldmerken te plaatsen van een andere persoon of entiteit zonder zijn of haar voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • een andere of nieuw Account te gebruiken of te openen nadat Stringzz een eerder Account van de persoon heeft beëindigd;
 • deze Community-richtlijnen, die geregeld worden bijgewerkt en gepubliceerd worden op de website www.stringzztheapp.com, te schenden.

      2. Bij Stringzz zijn we van mening dat de fundamentele waarheden die aan BDSM ten grondslag liggen, die van wederzijdse instemming en                                 vertrouwen zijn; Stringzz zal actie ondernemen tegen elke Gebruiker die één van deze fundamentele concepten schendt en daardoor andere mensen               en het imago van BDSM in het algemeen en Stringzz in het bijzonder schaadt.

      3. Stringzz behoudt zich het recht voor om het account van een Gebruiker te onderzoeken en/of te beëindigen zonder restitutie van enige aankopen en/of              lidmaatschapsgelden in het geval vermoeden bestaat dat de Gebruiker in strijd heeft gehandeld met de bepalingen van de Overeenkomst, misbruik                      heeft gemaakt van de App resp. de Dienst of zich op een manier heeft gedragen die Stringzz als ongepast of onwettig beschouwt, waaronder begrepen                acties of communicaties die plaatsvinden zowel binnen als buiten de App resp. de Dienst. 

Artikel 6: Klachten over Gebruikers, misleiding 

 1. Als Stringzz een klacht ontvangt over een Gebruiker, onderzoekt zij deze klacht en neemt zij zo nodig gepaste maatregelen. Stringzz spant zich in om profielen van Gebruikers die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Gebruikers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren. Stringzz is bevoegd om Gebruikers-profielen en communicatie tussen Gebruikers te onderzoeken wanneer daartoe aanleiding bestaat, onder meer indien er sprake is van een klacht of verdenking van misleiding, schade of hinder. 2. Stringzz spant zich in om Gebruikers te wijzen op mogelijke misleiding door Gebruikers op de Stringzz-app. In de Veiligheidstips, die geregeld worden bijgewerkt door Stringzz en gepubliceerd worden op de website www.stringzztheapp.com wordt gewezen op de risico’s van het gebruik van de App en de Dienst en worden tips gegeven om schade of andere nadelen van het gebruik ervan te voorkomen. 

 

Artikel 7: Bescherming Persoonsgegevens 

 1. Op het gebruik van de Stringzz-app en de afname van de Dienst is het Privacy-beleid van Stringzz van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt. Stringzz houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens en de cookie-wetgeving. 2. Als er bij Stringzz een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de gestelde regels  en andere Gebruikers of derden ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is Stringzz gerechtigd om kennis te nemen van de via de Stringzz-app tussen Gebruikers uitgewisselde gegevens. Stringzz werkt dit nader uit in haar Privacy-beleid. 

 

Artikel 8: Beperking van aansprakelijkheid 

 1. De aansprakelijkheid die Stringzz aanvaardt is beperkt tot gevallen van schade als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Stringzz, zijnde schade die te beschouwen is als een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming van de Overeenkomst door Stringzz. Stringzz is nimmer aansprakelijk in geval van onbevoegde toegang tot het Stringzz-account, onbevoegde aanpassing of openbaarmaking van de inhoud daarvan.
 2. De aansprakelijkheid van Stringzz voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende  met de uitvoering van de Overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar verzekering wordt uitbetaald. Indien geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door Gebruiker betaalde abonnementsgelden gedurende de voorafgaande twaalf maanden gerekend tot het moment van aanmelden van de schade door Gebruiker.
 3. Gebruiker is tegenover Stringzz aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een  tekortkoming door de Gebruiker in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van de bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden of andere instructies, waaronder maar niet uitsluitend het verstrekken van onjuiste of niet toegestane informatie, tenzij deze tekortkoming niet aan de Gebruiker kan worden toegerekend.
 4. Stringzz is alleen verantwoordelijk voor het bemiddelen tussen de Gebruikers van de  Stringzz-app, maar niet voor het verloop van de contacten die daaruit ontstaan. Stringzz is niet aansprakelijk voor gebeurtenissen die plaatsvinden tussen en aan de zijde van Gebruikers, die via de Stringzz-app tot stand zijn gekomen. Elk voorval en/of incident dat zich tussen de Gebruikers voordoet valt niet onder de verantwoordelijkheid van Stringzz.
 5. Stringzz staat niet in voor het vinden van een geschikt contact. Indien Stringzz niet het  gewenste resultaat oplevert naar mening van de Gebruiker, bestaat er geen recht op teruggave van het abonnementsgeld of andere betalingen voor producten of diensten via of buiten de App resp. de Dienst.
 6. Stringzz is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of fouten die zijn ontstaan door  werkzaamheden, diensten of producten van door haar ingeschakelde derden en leveranciers.
 7. Dienstverlening zoals door Stringzz verleend kan onderhevig zijn aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die eigen zijn aan het gebruik van internet en elektronische communicatie. Stringzz is niet verantwoordelijk voor vertragingen, storingen bij de levering of andere schade ten gevolge van deze problemen.
 8. Indien Stringzz wordt aangesproken tot vergoeding van schade die een derde heeft geleden in verband met gebruik van de Stringzz-app door een Gebruiker, is deze Gebruiker uitdrukkelijk gehouden Stringzz tegen deze vordering te vrijwaren. Stringzz heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van een Gebruiker ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Stringzz om maatregelen te treffen die eventuele schade kunnen voorkomen danwel beperken. 

 

Artikel 9: Herroepingsrecht  Bij bestelling en levering producten:

 1. Stringzz geeft Gebruikers mede de mogelijkheid om onder meer via de Stringzz-app producten aan te kopen. De Gebruiker kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal en maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Stringzz mag de Gebruiker vragen naar de reden van herroeping, maar mag de Gebruiker niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Gebruiker, of een vooraf door de Gebruiker aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: a. als de Gebruiker in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag  waarop de Gebruiker, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Ondernemer mag, mits hij de Gebruiker hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Gebruiker, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Gebruiker, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij aangaan van een abonnement / lidmaatschap
 3. De Gebruiker kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van  digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Gebruiker vragen naar de reden van herroeping, maar mag de Gebruiker niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 4. De in lid 3 van dit artikel genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten  van de overeenkomst, de ingangsdatum van het lidmaatschap / abonnement. 

 

Artikel 10: Verplichtingen van de Gebruiker tijdens de bedenktijd 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Gebruiker zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Gebruiker het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Zogenaamd ‘seks-speelgoed’ kan uit hygiëne overwegingen nooit worden geretourneerd tenzij het onuitgepakt en in de originele (al dan niet verzegelde) verpakking wordt aangeboden, zulks ter beoordeling van de Ondernemer.  
 1. De Gebruiker is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1 van dit artikel.
 2. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de  Ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 

 

Artikel 11: Uitoefening van het herroepingsrecht door de Gebruiker en kosten daarvan 

 1. Als de Gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier (Bijlage 1) dat gepubliceerd wordt op de contactpagina van de website www.stringzztheapp.com voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Ondernemer. 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 van dit artikel bedoelde melding, zendt de Gebruiker het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. Dit hoeft niet als de Ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Gebruiker heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 3. De Gebruiker zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs  mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt  bij de Gebruiker. 5. De Gebruiker draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de  Ondernemer niet heeft gemeld dat de Gebruiker deze kosten moet dragen of als de Ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Gebruiker de kosten voor terugzending niet te dragen. 6. Indien de Gebruiker herroept nadat eerst gebruik van de Dienst is gemaakt tijdens de  bedenktijd, is de Gebruiker de Ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de Ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 

Artikel 12: Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de gebruiker op elektronische wijze 

mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 2. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de gebruiker heeft  gebruikt, tenzij de gebruiker instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de gebruiker. 3. Als de gebruiker heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de  goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.  

Artikel 13: De prijs 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen  toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de Gebruiker de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de  dag waarop de prijsverhoging ingaat. 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

 

Artikel 14: Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Opzegging:

1. De Gebruiker kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.

2. De Gebruiker kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.

3. De Gebruiker kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of  in een bepaalde periode; tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Ondernemer voor zichzelf heeft  bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld  afleveren van producten of diensten, wordt na afloop stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. De Gebruiker mag te allen tijde opzeggen tegen het einde van een kalendermaand met een opzegtermijn van één maand.

Duur:

5. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Gebruiker na een  jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 

Artikel 15: Betaling 

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Gebruiker verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Gebruiker de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 2. De Gebruiker heeft de plicht om onjuistheden of wijzigingen in verstrekte of vermelde  betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden. 3. Indien de Gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij  door de Ondernemer is gewezen op de te late betaling en de Ondernemer de Gebruiker een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. 

Artikel 16: Klachtenregeling 

 1. De Ondernemer beschikt over een, onder meer op de website, voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de  Gebruiker de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven volgens de klachtenprocedure worden ingediend bij de Ondernemer. 3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend  vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. De Gebruiker dient de Ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Artikel 17. Toepasselijk recht / mediation-clausule 

 1. Deze Overeenkomst, en enig geschil tussen de Gebruiker en Stringzz worden beheerst door Nederlands recht. 2. Als er over de uitvoering van deze Overeenkomst een geschil ontstaat, zullen partijen dat  geschil met behulp van Mediation volgens het MfN Reglement proberen op te lossen. Een geschil is aanwezig, indien één der partijen schriftelijk aan de andere partij te kennen geeft dat dit het geval is; omdat Stringzz niet in alle gevallen de adressen van haar Gebruikers kent, voldoet voor Stringzz een melding via het App-account of via het verstrekte telefoonnummer (per SMS) of via het aangegeven e-mail adres (per e-mail) van Gebruiker. Partijen zullen gezamenlijk een MfN-mediator aanstellen binnen een termijn van 14 dagen na constatering van het geschil. Mocht via Mediation geen oplossing voor het geschil worden gevonden, dan staat het beide partijen vrij het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd bij de bevoegde rechtbank van Amsterdam.  

 

geldig vanaf: 1 juli 2020

_______

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

Herroepingsformulier (PDF download)

 

Modelformulier voor herroeping 

– Aan: ConsumerApps B.V. in casu Stringzz  Herengracht 420 unit #88, 1017 BZ Amsterdam 

herroeping@stringzztheapp.com 

– Hierbij deel ik U mede, dat ik onze overeenkomst betreffende: 

[ ] de verkoop van het volgende product: ________________________ [aanduiding product]* 

[ ] de levering van de volgende digitale inhoud: ______________ [aanduiding digitale inhoud]* 

[ ] de verrichting van de volgende dienst: _________________________ [aanduiding dienst]*

herroep. 

– Besteld op*/ontvangen op* _____________ [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] 

– Naam Gebruiker: _________________________________________________________ 

– Adres Gebruiker: _________________________________________________________ 

Handtekening Gebruiker (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ____________________ 

* Aankruisen en/of invullen wat van toepassing is

 

geldig vanaf: 1 juli 2020


 

Gebruiksvoorwaarden ConsumerApps B.V. / Stringzz-app  geldig vanaf: 1 juli 2020

geldig vanaf: 1 juli 2020

ConsumerApps B.V. te Amsterdam, voor de dienstverlening in deze Gebruiksovereenkomst tevens handelend onder de naam Stringzz (hierna: “Stringzz” of “de Ondernemer”), is de maker, exploitant en eigenaar van de Stringzz app (hierna: de “Stringzz-app” of de “App”) en leverancier van aanverwante dienstverlening, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van de Stringzz-app (hierna: de “Dienst”).

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn samen met de Algemene Voorwaarden en het Privacy-beleid van Stringzz van toepassing op de Overeenkomst tussen Stringzz en de Gebruiker van de Stringzz-app.

De Gebruiksvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden en het Privacy-beleid bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Stringzz-app en de diensten en producten die aangeboden worden door Stringzz.

Definities

 • “Overeenkomst”: deze Gebruiksvoorwaarden (inclusief de Veiligheidstips en Community-richtlijnen), de Algemene Voorwaarden, het Privacy-beleid en het materiaal dat gepresenteerd wordt op de Stringzz-app, waarnaar specifiek in deze Overeenkomst wordt verwezen, waarbij dit materiaal, inclusief de voorwaarden van deze Overeenkomst, regelmatig naar eigen inzicht kan worden bijgewerkt door Stringzz;
 • ‘’De Dienst’’: alle functionaliteiten van de Stringzz-app en hulpmiddelen die in de Stringzz-app beschikbaar worden gesteld, alle privileges vanuit abonnement of lidmaatschap, en alle overige dienstverlening van Stringzz of haar partners ten behoeve van het doel,

het bevorderen en intensiveren van contact tussen BDSM-gelijkgestemden;

 • “Intellectuele Eigendomsrechten” al dan niet-gepatenteerde uitvindingen, patentaanvragen, patenten, ontwerprechten, copyrights, handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, domeinnaam rechten, maskeerwerk rechten, knowhow, ideeën, ontwerpen, software, functionaliteiten, logo’s, uitingen en andere rechten op handelsgeheimen, en alle overige intellectuele eigendomsrechten, afgeleiden hiervan en vormen van bescherming van soortgelijke aard waar ook ter wereld;
 • “Stringzz-account” of “Account” de persoonlijke omgeving van een gebruiker van de Stringzz-app toegankelijk door middel van een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de gebruiker al dan niet betaald toegang tot bepaalde afgeschermde diensten krijgt;
 • “Gebruiker” een persoon die een Account op de Stringzz-app heeft aangemaakt;
 • ‘’Stringzz-ID’’ de gegevens waarmee een Gebruiker zich identificeert binnen Stringzz om gebruik te kunnen maken van de Stringzz-app;
 • “Stringzz Gebruikergegevens” gegevens, informatie, bestanden of materiaal welke de Gebruiker aan Stringzz heeft verstrekt of naar Stringzz is verzonden tijdens het gebruik van de Stringzz-app;

Privacy-beleid

Het actuele privacy- en beveiligingsbeleid is te vinden op www.stringzztheapp.com/privacy.

Het gebruik van de Stringzz-app

Een Stringzz-ID is persoonsgebonden door middel van onder meer een persoonlijk mobiel telefoonnummer van de Gebruiker en het persoonlijk e-mail adres van de Gebruiker en mag niet worden gedeeld.

Stringzz kan naar eigen inzicht het wachtwoord, Stringzz-account of gebruik van de Stringzz-app beëindigen als de Gebruiker de Overeenkomst overtreedt of anderszins niet naleeft.

De Gebruiker stemt ermee in en accepteert dat Stringzz niet verplicht is om de Stringzz Gebruikergegevens te bewaren en dat Stringzz deze gegevens kan verwijderen als de Gebruiker in strijd met de voorwaarden van de Overeenkomst heeft gehandeld en de Gebruiker deze overtreding niet heeft gecorrigeerd binnen 15 dagen nadat de Gebruiker hierop is gewezen.

Stringzz kan een Gebruiker een boete van maximaal 5.000 euro (zegge: vijfduizend euro) in rekening bij overtreding van de overeengekomen voorwaarden.

 1. Aanvaarding en wijziging van Gebruiksvoorwaarden, Algemene Voorwaarden en Privacy-beleid

De Stringzz-app is een app op de mobiele telefoon om het contact tussen gelijkgestemden in de BDSM-wereld te bevorderen en te intensiveren. De Gebruiker maakt daartoe in de Stringzz-app een Account aan. Na het aanmaken van een Account doet de Stringzz-app aan de Gebruiker matching voorstellen voor gelijkgestemden, die een lidmaatschap tegen een maandelijks abonnement moeten afsluiten om met elkaar gekoppeld te kunnen worden en met elkaar verder te kunnen interacteren. Eenmaal met elkaar gekoppeld faciliteert de Stringzz-app interessante BDSM-gerelateerde interactie tussen de gekoppelde leden. Lidmaatschap komt in de vorm van verschillende betaalde abonnementsvormen, in verschillende gradaties en met verschillende privileges en mate van intensiteit.

De Stringzz-app is gratis te downloaden en te installeren. Het gebruik van de Stringzz-app wordt geactiveerd door het aanmaken van een persoonlijk Stringzz-account. Deze Overeenkomst is van kracht zodra een Gebruiker een Stringzz-account heeft aangemaakt en geldt zolang een Gebruiker een Stringzz-account heeft.

Een persoon die een Stringzz-account aanmaakt gaat daarmee expliciet akkoord met de Gebruiksvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden en het Privacy-beleid van Stringzz, onder andere te vinden op www.stringzztheapp.com/algemenevoorwaarden en www.stringzztheapp.com/privacy.

Bij onverhoopte discrepantie tussen de Algemene Voorwaarden van Stringzz en deze Gebruiksvoorwaarden gelden de Gebruiksvoorwaarden van Stringzz.

De aangeboden diensten door Stringzz, met inbegrip van alle updates, verbeteringen, nieuwe functies en/of de toevoeging van welke nieuwe web-middelen dan ook, zijn onderhevig aan de Algemene Voorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden en het Privacy-beleid. Indien een Gebruiker niet akkoord kan gaan met de voorwaarden van de Overeenkomst, dient deze af te zien van het gebruiken van de App resp. de Dienst en dient hij/zij de App van de mobiele telefoon te verwijderen.

Stringzz is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de Gebruiksvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden en het Privacy-beleid. De meest recente versie van deze voorwaarden en het beleid zullen in de Stringzz-app wordt geplaatst onder Instellingen en op de voornoemde Stringzz website. De meest recente versie is altijd de versie die van toepassing is; de datum vanaf wanneer de voorwaarden gelden staat altijd onderaan iedere pagina van de verschillende voorwaarden (‘geldig vanaf:’). Indien de wijzigingen wezenlijke veranderingen zijn die van invloed kunnen zijn op de rechten en verplichtingen van Gebruikers, zal Stringzz de Gebruiker via redelijke middelen van tevoren in kennis stellen van de wijzigingen, waaronder een kennisgeving via de Stringzz-app en/of via e-mail. Indien de Gebruiker gebruik blijft maken van het Stringzz-account nadat de wijzigingen in werking zijn getreden, gaat hij/zij nadrukkelijk akkoord met de herziene Overeenkomst.

 1. Vereisten

De Gebruiker dient minimaal 18 jaar oud te zijn om een Stringzz-account aan te maken op de Stringzz-app en om gebruik te maken van de Dienst. Door een Stringzz-account aan te maken en gebruik te maken van de Dienst, verklaart en garandeert de Gebruiker tevens dat hij/zij bij het gebruik van de App/de Dienst zal voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, dat hij/zij nooit veroordeeld en/of verdachte is geweest voor een seksueel misdrijf of een strafbaar feit (of een misdaad van vergelijkbare ernst) en dat hem/haar nooit een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is geweigerd.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die zij uitvoeren of die zij met zich laten plaatsvinden tijdens of als gevolg van gebruik van de Stringzz-account. Gebruikers dienen zich te allen tijde aan de geldende wetgeving te houden bij het gebruik van de Stringzz-app. Gebruikers dienen Stringzz direct op de hoogte te stellen bij vermoedelijke schending van wetgeving, Algemene Voorwaarden, Gebruikersvoorwaarden, het Privacy-beleid, beveiliging, bij ongeautoriseerd gebruik van een wachtwoord of Stringzz-ID of Stringzz-account of bij verdenking van het kopiëren van de inhoud. Het is een Gebruiker verboden zich voor te doen als een andere Gebruiker.

 1. Het Account

De Stringzz-app kan alleen worden gebruikt op een moderne mobiele telefoon, een zogeheten smartphone. De telefoon en het telefoonnummer zijn daarbij belangrijke identificatiemiddelen voor Stringzz en zijn onlosmakelijk verbonden met het Stringzz-account dat door Gebruiker wordt aangemaakt en gebruikt. Bij het aanmaken van een Stringzz-account gaat de Gebruiker akkoord met de voorwaarden in deze Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden en wordt gewezen op en verklaart de Gebruiker zich akkoord met het Privacy-beleid. Bij het aanmaken van een Account wordt de Gebruiker gevraagd een vijf-cijferige PIN-code in te voeren, om persoonlijke gegevens voor andere Gebruikers bij inloggen af te schermen. Om Stringzz te gebruiken, dient de Gebruiker in te loggen door gebruik te maken van het telefoonnummer waarmee hij/zij zich voor het Stringzz-account heeft aangemeld en de eerder ingevoerde PIN-code. Als de Gebruiker is uitgelogd en opnieuw wenst in te loggen, wordt op het aangemelde telefoonnummer een extra zes-cijferige code toegestuurd die moet worden ingetoetst om verder te gaan. Dit is om reden van beveiliging (‘two factor authentication’). De Gebruiker is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van de inloggegevens die worden gebruikt om in te loggen op de Stringzz-app, en de Gebruiker is bij uitsluiting verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op naam van deze inloggegevens. Als de Gebruiker denkt dat iemand toegang heeft gekregen tot zijn/haar Stringzz-account, dient deze dit onmiddellijk te melden via members@stringzztheapp.com.

Met een Stringzz-account kunnen Dominanten:

Gebruikers- en BDSM profielen aanmaken, de profielgegevens van onderdanige kandidaten inzien, de volgorde bepalen waarin onderdanige kandidaten in het scherm worden getoond (bijvoorbeeld op volgorde van overeenkomstige fetisjen, op leeftijd of op afstand tussen de respectievelijke woonplaatsen) en per dag een aantal chatberichten sturen naar (niet-gekoppelde) onderdanige kandidaten. Tevens kunnen Dominanten connectie-verzoeken doen aan onderdanige kandidaten. Wanneer een onderdanige het connectie-verzoek van een Dominant accepteert, worden de Stringzz-accounts gekoppeld en start per direct voor beiden een lidmaatschap van Stringzz (als zij al eerder geen lid waren door (een) bestaande connectie(s) tussen de betreffende Dominant en een andere onderdanige, of tussen de betreffende onderdanige en een andere Dominant); zij treden toe tot het lidmaatschap van de actieve BDSM Community van Stringzz.

Met een Stringzz-account kunnen onderdanigen:

Gebruikers- en BDSM profielen aanmaken en per dag een aantal chatberichten sturen aan (niet-gekoppelde) Dominanten die eerder een contact met de onderdanige begonnen zijn. Onderdanigen kunnen in principe niet zelf ongevraagd de profielen van Dominanten bekijken of benaderen, afgezien van bepaalde abonnementsvormen. Tevens kunnen onderdanigen connectie-verzoeken die door Dominanten verstuurd zijn accepteren of weigeren. Wanneer een onderdanige het connectie-verzoek van een Dominant accepteert, worden de Stringzz-accounts gekoppeld en start per direct voor beiden het lidmaatschap van Stringzz (als zij al eerder geen lid waren door (een) bestaande connectie(s) tussen de betreffende Dominant en een andere onderdanige, of tussen de betreffende onderdanige en een andere Dominant); zij treden toe tot het lidmaatschap van de actieve BDSM Community van Stringzz.

 1. Lidmaatschap

Gebruikers betalen alléén voor een lidmaatschap, wanneer er een koppeling (connect) bestaat tussen (de Accounts van) minimaal twee Gebruikers. Dit geschiedt doordat een Dominant een connectie-voorstel doet aan een onderdanige, en deze het voorstel accepteert. Wanneer de Gebruikers nog geen lidmaatschap hadden uit eerdere connecties, is dit het moment waarop zij een connectie met elkaar aangaan en daarmee een betaald lidmaatschap met de Actieve Stringzz BDSM Community wordt aangegaan.

Abonnementen

Binnen een lidmaatschap zijn er verschillende abonnementsvormen, ieder met een eigen prijs per maand, en met oplopende functionaliteit en intensiteit. De Gebruikers geven daarbij telkens vóóraf toestemming voor het eventueel gebruik van ingebouwde functionaliteiten van de telefoon en/of van via de App aan de telefoon gekoppelde externe middelen en apparaten. Bij iedere abonnementsvorm komen nieuwe functionaliteiten vrij, waartoe de Gebruiker op dat moment telkens expliciet toegang geeft. Afhankelijk van het abonnement kunnen Dominanten met meerdere onderdanigen koppelen, of andersom. Per BDSM connectie kunnen de activiteiten en de gebruikte functionaliteiten verschillen.

Veel communicatie zal online (via de telefoon) plaatsvinden, maar (lidmaatschap voor) de Dienst verbiedt (uiteraard) geen persoonlijke (live) ontmoetingen, maar moedigt ze ook niet aan. Zolang de Gebruiker ervoor kiest, zal deze anoniem blijven voor andere Gebruikers. Stringzz toont nimmer het telefoonnummer of het email adres van de Gebruiker, die gebruikt worden als identificatiemiddel voor het gebruik van de App en/of de Dienst.

Ook BDSM-stellen kunnen gebruik maken van de Stringzz ervaring door een gezamenlijk Stringzz lidmaatschap. Dit gezamenlijke Stringzz lidmaatschap is via de Stringzz-App aan te vragen; door middel van het doorgeven van een Partner Code van de eerste inschrijvende partner aan de andere, herkent de App beiden direct als een verbonden BDSM-stel.

Indien Gebruiker een lidmaatschap afsluit en daardoor een periodiek abonnement aanschaft, zal het abonnement maandelijks in rekening worden gebracht via de door de Gebruiker bij het aangaan van het abonnement geselecteerde Betaalwijze totdat de Gebruiker de Betaalwijze wijzigt of het lidmaatschap  annuleert. Na de initiële abonnementsperiode en nogmaals na iedere daaropvolgende abonnementsperiode zal het abonnement automatisch voortgezet worden voor een equivalente periode, tegen de overeengekomen prijs bij de aanvang van het abonnement.

Abonnementen worden automatisch verlengd, totdat de Gebruiker het abonnement beëindigt of annuleert.

Stringzz houdt recht op alle bedragen tot het abonnement op Stringzz eindigt. Als de Gebruiker het abonnement beëindigt, mag deze het abonnement gebruiken tot het einde van de abonnementsperiode die op dat moment geldig is en zal het abonnement niet worden vernieuwd nadat deze periode afloopt.

Bij gebruik van het herroepingsrecht binnen 14 dagen na aanvang van het abonnement worden de kosten naar rato van gebruik verrekend.

Anonimiteit gewaarborgd

Gebruikers kiezen er zelf voor om al dan niet anoniem te blijven. Bij aanmelden wordt aangeraden als Gebruikersnaam een nickname te kiezen, en niet de (volledige) eigennaam. Andere Gebruikers zullen vanuit Stringzz of vanuit de Dienst nimmer de aanmeldingsgegevens van een Gebruiker – zoals telefoonnummer en email-adres – te zien krijgen. Alle verkeer via de App kan in principe intens doch in volledige anonimiteit plaatvinden. Gebruikers verkiezen het op een gegeven moment zelf of en wanneer zij ten behoeve van een andere Gebruiker de anonimiteit opgeven en hun identiteit bekend maken. Stringzz kent in ieder geval voor een gedeelte de identiteit van iedere Gebruiker met een Account, omdat de Account-gegevens bij aanmelding op verschillende wijzen geverifieerd worden. Gebruikers met wangedrag of gebrek aan respect kunnen op deze wijze worden gerapporteerd, opgespoord en/of van de App resp. de Dienst worden uitgesloten.

 1. Wijzigen van de Dienst

Stringzz streeft er altijd naar om de App resp. de Dienst te verbeteren en aanvullende functies aan te bieden die haar Gebruikers interessant of nuttig vinden. Dit betekent dat van tijd tot tijd nieuwe productfuncties of -uitbreidingen worden toegevoegd, en ook functies kunnen worden verwijderd. Indien deze handelingen geen wezenlijk effect hebben op de rechten of verplichtingen van Gebruikers zullen deze niet vooraf in kennis worden gesteld van deze handelingen.

 1. Beëindiging van lidmaatschap / Account

Een Account kan te allen tijde en om welke reden dan ook worden beëindigd, mits de Gebruiker ten tijde van de beëindiging geen Stringzz-lidmaatschap / abonnement heeft lopen. Tijdens een abonnement doch ook na beëindiging van het Account heeft de Gebruiker geen recht op enige restitutie voor eventueel verrichte in-app aankopen, inclusief – maar niet beperkt tot – de aankopen van door de Stringzz-app bedienbare apparaten.

Indien de Gebruiker een Stringzz lidmaatschap / abonnement heeft, kan dit worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, te rekenen vanaf het einde van de maand waarin wordt opgezegd, door op ‘Stop Subscription’ te klikken in het  ‘Subscriptions’ gedeelte van de Stringzz-app, te bereiken vanaf het MyStringzz scherm. Het eindigen van het lidmaatschap / abonnement ontslaat de Gebruiker niet van zijn /haar verplichting om nog voor de laatste periode het lidmaatschapsbedrag conform het dan geldende niveau te voldoen en alle eventueel openstaande facturen van in-app inkopen vóór het einde van de opzegtermijn te voldoen.

Bij het beëindiging van het lidmaatschap, maar niet van het Account, blijven de gegevens beschikbaar op de servers van Stringzz (of haar partners). Gebruikers kunnen het profiel e.d. aanwenden om nieuwe contacten op te doen via de App.

Stringzz kan te allen tijde, zonder kennisgeving vooraf, het Account opheffen ingeval Stringzz van mening is dat de Gebruiker deze Overeenkomst op welke wijze dan ook heeft geschonden.

Een Stringzz-account is niet overdraagbaar. Alle rechten op een Stringzz-account en de inhoud ervan zullen vervallen vanaf de dag en tijdstip van overlijden van de Gebruiker van een Account. Zolang er via de laatst afgesproken Betaalmethode nog betaald wordt voor het lidmaatschap, wordt zelfs bij een inactieve Account, het lidmaatschap voortgezet. Wanneer een Gebruiker met een Account zonder lidmaatschap/abonnement een jaar lang niet is ingelogd, wordt het Account van Stringzz uit beëindigd, maar niet voordat drie e-mails zijn verstuurd naar het email adres van de Account om te waarschuwen voor beëindiging wegens inactiviteit.

Bij het beëindigen van het Account blijven de gegevens nog veertien dagen beschikbaar op de servers van Stringzz (of haar partners), de zogenaamde ‘Bedenktijd’. Gedurende de Bedenktijd kunnen beëindigde Gebruikers hun Stringzz-account her-activeren, en hun oorspronkelijke profielgegevens en inhoud (gegevens die tijdens het gebruik van de app zijn opgeslagen) herstellen.

De bepalingen die betrekking hebben op de wijze waarop met de (persoons)gegevens van Gebruikers wordt omgegaan – vóór, gedurende en na beëindiging van de Stringzz-account – worden toegelicht in het toepasselijke Privacy-beleid, dat door verwijzing integraal onderdeel is van deze Overeenkomst.

 1. Veiligheid; interacties met andere Gebruikers en eigen bedachtzaamheid en verantwoordelijkheid van de Gebruiker

Hoewel Stringzz ernaar streeft om een respectvolle Gebruikerservaring te bieden via functies als de dubbele opt-in, die Gebruikers in staat stelt om uitsluitend diepgaander met elkaar te interacteren nadat ze zich met elkaar hebben verbonden, de mogelijkheid om het gebruik van bepaalde functies toe te staan of te weigeren, de mogelijkheid om (het gedrag van) Gebruikers te rapporteren en het daaropvolgende onderzoek door het Stringzz-Team met eventuele uitsluiting van Gebruikers ten gevolg, is Stringzz op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enig gedrag van enige Gebruiker in de App resp. de Dienst of daarbuiten. De Gebruiker dient voorzichtig, respectvol en verantwoordelijk te zijn tijdens interacties met andere Gebruikers, met name wanneer op afstand opdrachten of instructies aan Gebruikers worden verstrekt, wanneer ervoor wordt gekozen om te communiceren buiten de Dienst, of wanneer een afspraak wordt gemaakt elkaar persoonlijk te ontmoeten.

De Gebruiker dient vóór het gebruik van de Dienst de Veiligheidstips van Stringzz hieronder te lezen, zich daarmee akkoord te verklaren en deze vervolgens altijd op te volgen.

VEILIGHEIDSTIPS:

U BENT ZELF VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR UW INTERACTIES MET ANDERE GEBRUIKERS.

U BEGRIJPT DAT STRINGZZ GEEN ACHTERGRONDONDERZOEKEN DOET NAAR ERVARING, INSCHATTINGSVERMOGEN, TER ZAKE KUNDIGHEID, GEZONDHEID EN MOGELIJKE FYSIEKE BELASTING VAN GEBRUIKERS, DOMINANTEN ÉN ONDERDANIGEN, EN U VERKLAART DAT U TE ALLEN TIJDE ZELF ZULT BLIJVEN NADENKEN, BEOORDELEN EN REFLECTEREN BIJ HET AL DAN NIET GEVEN OF OPVOLGEN VAN TAKEN OF OPDRACHTEN EN ZELF IEDERE KEER WEER DE BEOORDELING MOET MAKEN OF DEZE PASSEN BINNEN DE CAPACITEITEN VAN UZELF EN/OF DE ANDERE GEBRUIKER EN DE VEILIGHEID VAN UZELF EN/OF DE ANDERE GEBRUIKER NIET IN GEVAAR BRENGEN.

U BEGRIJPT DAT STRINGZZ GEEN ONDERZOEKEN UITVOERT NAAR DE EVENTUELE CRIMINELE ACHTERGROND VAN HAAR GEBRUIKERS OF ANDERSZINS ONDERZOEK INSTELT NAAR DE ACHTERGROND VAN HAAR GEBRUIKERS.

U VERKLAART DAT UW GEDRAG TIJDENS HET GEBRUIKEN VAN DE DIENST ZAL PASSEN BINNEN DE GELDENDE WET- EN REGELGEVING EN OP GEEN ENKELE WIJZE DEZE OVERTREEDT.

STRINGZZ GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARING OVER HET GEDRAG VAN GEBRUIKERS.

 1. Rechten die Stringzz aan de Gebruiker verleent

Stringzz verleent aan de Gebruiker een persoonlijke, wereldwijde, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepelijke en niet-sublicentieerbare licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de App. Deze licentie heeft als enig doel om de Gebruiker gebruik te laten maken van de voordelen van de App resp. de Dienst zoals beoogd door Stringzz en toegestaan op grond van deze Overeenkomst.

Stringzz zal een onderzoek instellen en juridische stappen ondernemen in geval van constatering van onbevoegd en/of illegaal gebruik van de App resp. de Dienst.

 1. Rechten die de Gebruiker aan Stringzz verleent

Door een Account in de Stringzz-app aan te maken verleent de Gebruiker Stringzz een wereldwijd, overdraagbaar, sub-licentieerbaar, royaltyvrij recht en een wereldwijde, overdraagbare, sub-licentieerbare, royaltyvrije licentie om alle informatie die de Gebruiker invoert, post, uploadt, weergeeft of op een andere manier beschikbaar maakt (samen ‘posten’ genoemd) op de App resp. via de Dienst of aan andere Gebruikers doorgeeft (samen “Inhoud” genoemd) te hosten, op te slaan, te verwerken en – deels na specifieke toestemming van de Gebruiker door middel van Privacy-instellingen – weer te geven aan andere Gebruikers. De licentie van Stringzz op de Inhoud van de Gebruiker is niet-exclusief, met uitzondering van afgeleide werken die gemaakt zijn door het gebruik van de Dienst. Op deze werken heeft Stringzz exclusieve licentie. Stringzz heeft bijvoorbeeld een exclusieve licentie op schermafbeeldingen van de Dienst waarop de Inhoud van de Gebruiker staat vermeld. Daarnaast geeft de Gebruiker Stringzz last en volmacht om in zijn/haar naam te handelen met betrekking tot inbreuk makend gebruik van de Inhoud via de App resp. de Dienst door andere Gebruikers of derden, zodat Stringzz het gebruik van de Inhoud buiten de App resp. de Dienst kan voorkomen of vervolgen. De Gebruiker stemt ermee in dat alle Inhoud die door de Gebruiker wordt geplaatst en waarvoor Stringzz is gemachtigd om deze op de App te plaatsen, door andere Gebruikers kan worden bekeken en door eenieder die de Dienst gebruikt, bezoekt of eraan deelneemt kan worden bekeken (waaronder personen die gedeelde Inhoud van andere Stringzz-Gebruikers ontvangen).

De Gebruiker stemt ermee in dat alle informatie die wordt verstrekt, verwerkt en beheerd na het aanmaken van een Account nauwkeurig en waar is en dat de Gebruiker het recht heeft om de Inhoud te plaatsen op de Dienst (onder andere maar niet beperkt tot het eigendomsrecht) en dat de Gebruiker hiertoe de licentie aan Stringzz verleent.

De Gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat Stringzz Inhoud die wordt geplaatst als onderdeel van de Dienst, kan controleren of beoordelen. Stringzz kan Inhoud die naar oordeel van Stringzz deze Overeenkomst schendt of de reputatie van de Dienst of de onderneming kan aantasten volledig of gedeeltelijk verwijderen.

Wanneer de Gebruiker contact heeft met de klantenservicemedewerkers van Stringzz dient de Gebruiker respectvol en vriendelijk te zijn. Indien Stringzz van mening is dat het gedrag van een Gebruiker jegens een van haar klantenservicemedewerkers of andere werknemers op welk moment dan ook dreigend, beledigend, of ongepast is, behoudt Stringzz zich het recht voor om het Account onmiddellijk op te heffen zonder restitutie van nog lopende lidmaatschapsgelden.

In ruil voor de toestemming van Stringzz om gebruik te mogen maken van de Dienst, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat Stringzz en aan haar gelieerde bedrijven en derden advertenties kunnen plaatsen op de Dienst, waar mogelijk zoveel mogelijk afgestemd op de voorkeuren van de Gebruiker. Door het versturen van suggesties of feedback aan Stringzz over de Dienst, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat Stringzz dergelijke feedback kan gebruiken of delen, voor welke doeleinden dan ook, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn. Stringzz kan naar eigen inzicht besluiten Gebruikers in welke vorm dan ook te belonen voor waardevolle feedback.

Stringzz heeft te allen tijde toegang tot de Accountinformatie en Inhoud van de Gebruiker en kan deze ter beschikking stellen van bevoegde autoriteiten indien dit wettelijk vereist is of afgedwongen wordt, of indien Stringzz naar eer en geweten van mening is dat dergelijke toegang, opslag en onthulling een legitiem belang dient, om: (i) de Overeenkomst uit te voeren; (ii) te voldoen aan juridische procedures; (iii) te reageren op beweringen dat enige Inhoud de rechten van derden schendt; (iv) onderzoek te doen op basis van het rapporteren van ongewenst gedrag van een Gebruiker, (v) te reageren op uw verzoeken om klantenservice; of (vi) de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van een Gebruiker, de Ondernemer en haar werknemers en partners of een andere persoon te beschermen.

 1. Community-richtlijnen.

Het is de Gebruiker niet toegestaan:

 • onwaarheden in het profiel te vermelden;
 • meer dan één profiel aan te maken;
 • schade of hinder aan andere Gebruikers van de Stringzz-app toe te brengen;
 • schade of hinder aan derden toe te brengen door gebruik van de App resp. de Dienst
 • personen onder de 18 jaar te betrekken of te tonen in de Inhoud, zelfs met hun toestemming
 • racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
 • Inhoud te plaatsen van of over of met anderen zonder hun expliciete, vrijwillige toestemming of die op onvrijwillige basis door of met anderen tot stand is gekomen;
 • Inhoud te plaatsen die aangemerkt kan worden als haatzaaiend, discriminerend en bedreigend;
 • informatie van een profiel van een andere Gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke afdoende geregistreerde toestemming van de betreffende Gebruiker;
 • om wachtwoorden te vragen voor welk doel dan ook, of persoonlijk identificeerbare informatie van andere personen voor commerciële of onwettige doeleinden te gebruiken of enig ander gebruik dan waarvoor het bedoeld is in de App resp. de Dienst, of persoonlijke informatie van iemand anders te verspreiden zonder zijn of haar expliciete toestemming;
 • het Account van een andere Gebruiker te gebruiken, een Account te delen met een andere Gebruiker of meer dan één Account te hebben;
 • inloggegevens aan derden te verstrekken of inloggegevens van anderen te gebruiken; inloggegevens zijn altijd strikt persoonlijk;
 • de Dienst of inhoud in de Dienst te gebruiken voor enige commerciële reden zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van Stringzz;
 • auteursrechtelijk materiaal, afbeeldingen, ideeën, functionaliteiten, handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, of andere intellectuele eigendom of inhoud of gevoelige informatie die toegankelijk zijn via de Dienst, te kopiëren, aan te passen, over te dragen, afgeleide werken ervan te creëren, te gebruiken, of na te maken op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stringzz;
 • robot, bot, spider, crawler, scraper, applicaties voor het vinden/zoeken van websites, proxy of enig ander(e) handmatig of automatisch apparaat, methode of proces te gebruiken om gegevens van de Gebruikers te bekijken, op te halen of te indexeren, ‘data te minen’, of op enigerlei wijze de navigatiestructuur of presentatie van de Dienst of de inhoud ervan te reproduceren of te omzeilen;
 • de Dienst te gebruiken op een wijze die de Dienst of de servers of netwerken die verbonden zijn aan de Dienst, kan onderbreken, verstoren of een negatief effect erop kan hebben;
 • virussen of andere kwaadaardige codes te uploaden of anderszins de beveiliging van de Dienst aan te tasten of te omzeilen;
 • kopteksten te manipuleren of anderszins identificatiemiddelen te manipuleren om de herkomst van informatie overgedragen aan of via de Dienst te verhullen;
 • de Dienst of enig onderdeel van de Dienst zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Stringzz te ‘framen’ of te ‘spiegelen’ of te ‘deeplinken’;
 • metatags of code of andere apparaten te gebruiken die verwijzingen naar Stringzz of de Dienst (of een handelsmerk, handelsnaam, dienstmerk, logo of slogan van Stringzz) bevatten om iemand te verwijzen naar een andere website voor welk doeleinde dan ook;
 • de Dienst of enig onderdeel van de Dienst aan te passen, te wijzigen, te kopiëren, in sub-licentie te geven, te vertalen, te verkopen, reverse-engineering toe te passen, te ontcijferen/decrypten, te decompileren of anderszins te demonteren, of anderen dit te laten doen;
 • applicaties van derden te gebruiken of te ontwikkelen die werken met de Dienst of de Inhoud of informatie erin en ervan en van andere Gebruikers zonder schriftelijke toestemming van Stringzz;
 • enige Stringzz-applicatieprogrammeringsinterface (‘API’) te gebruiken, toegang daartoe te verkrijgen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stringzz;
 • de Dienst te gebruiken voor een toepassing die illegaal of verboden is;
 • Gebruikers te spammen, geld af te persen, of te bedriegen;
 • een persoon of entiteit te imiteren, zich voor te doen als een andere persoon of entiteit, of om afbeeldingen of beeldmerken te plaatsen van een andere persoon of entiteit zonder zijn of haar voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • een andere of nieuw Account te gebruiken of te openen nadat Stringzz een eerder Account van de persoon heeft beëindigd;
 • deze Community-richtlijnen, die geregeld worden bijgewerkt en gepubliceerd worden op de website www.stringzztheapp.com, te schenden.

Bij Stringzz zijn we van mening dat de fundamentele waarheden die aan BDSM ten grondslag liggen, die van wederzijdse instemming en vertrouwen zijn; Stringzz zal actie ondernemen tegen elke Gebruiker die één van deze fundamentele concepten schendt en daardoor andere mensen en het imago van BDSM in het algemeen en Stringzz in het bijzonder schaadt.

Stringzz behoudt zich het recht voor om het Account van een Gebruiker te onderzoeken en/of te beëindigen zonder restitutie van enige aankopen en/of lidmaatschapsgelden in het geval vermoeden bestaat dat de Gebruiker in strijd heeft gehandeld met de bepalingen van de Overeenkomst, misbruik heeft gemaakt van de App resp. de Dienst of zich op een manier heeft gedragen die Stringzz als ongepast of onwettig beschouwt, waaronder begrepen acties of communicaties die plaatsvinden zowel binnen als buiten de App resp. de Dienst.

 1. Inhoud van andere Gebruikers

Hoewel Stringzz zich het recht voorbehoudt om Inhoud die deze Overeenkomst schendt te beoordelen en verwijderen, is dergelijke inhoud de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker die deze Inhoud plaatst. Stringzz is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de Inhoud van Gebruikers en Stringzz kan niet garanderen dat alle Inhoud zal voldoen aan deze Overeenkomst. Indien een Gebruiker Inhoud op de Dienst aantreft die de Overeenkomst schendt, dient dit onverwijld gemeld te worden via het daartoe bestemde contactformulier op de website (www.stringzztheapp.com/contact) of via email aan members@stringzztheapp.com.

 1. Aankopen

In het algemeen

Als onderdeel van de Dienst zal Stringzz producten en diensten te koop aanbieden (inclusief maar niet beperkt tot ‘in-app aankopen’) per directe facturatie door Stringzz of door andere facturatie- en betaalplatforms of betaalwijzen goedgekeurd door Stringzz. Indien de Gebruiker ervoor kiest om een in-app aankoop te doen, wordt de Gebruiker gevraagd om de aankoop te bevestigen, en wordt vervolgens via de door de Gebruiker aangegeven betaalmethode (kaart, bankrekening, PayPal, of enige andere betalingsprovider) (de “Betaalwijze”) de in-app aankoop in rekening gebracht tegen de prijs die aan de Gebruiker is getoond voor het product of de dienst die door de Gebruiker is geselecteerd, inclusief eventuele belastingen, en machtigt de Gebruiker Stringzz – of de externe leverancier, indien en wanneer van toepassing – om aan de Gebruiker het bedrag van het product of de dienst in rekening te brengen.

Na elke betaling ontvangt de Gebruiker een bevestiging in de App, in het scherm Betaal Info in het User Account deel van de App. Bezwaar tegen een afgeboekte betaling dient te worden gericht aan de Klantenondersteuning in het geval de Gebruiker rechtstreeks is gefactureerd; dit kan in hetzelfde Betaal Info scherm. De Gebruiker kan zijn/haar toestemming voor automatische betalingen per kaart op elk gewenst moment intrekken in het scherm Betaal Info in het User Account deel van de App. Deze actie ontslaat de Gebruiker niet van enige verplichting om verschuldigde betalingen alsnog te verrichten; de Gebruiker zal daartoe een andere Betaalwijze selecteren.

Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn als de Gebruiker Stringzz direct betaalt via de gekozen betaalwijze

Als de Gebruiker Stringzz direct betaalt, mag Stringzz eventuele facturatiefouten die door haar gemaakt zijn corrigeren, zelfs als al om de betaling is verzocht of als de betaling al ontvangen is.

De Gebruiker kan de gegevens van zijn/haar Betaalwijze bewerken in het scherm Betaal Info in het User Account deel van de App. Als een betaling niet kan worden geïnd, omdat bijvoorbeeld de geldigheid van de kaart verstreken is, omdat er onvoldoende saldo beschikbaar is of om enige andere reden, en de Gebruiker de gegevens van de betaalmethode niet bewerkt of het abonnement al dan niet beëindigt of annuleert, blijft de Gebruiker verantwoordelijk voor alle niet geïnde bedragen en machtigt de Gebruiker Stringzz om te blijven factureren en incasseren via de nieuwe gekozen Betaalwijze als deze bijgewerkt is of op enige andere manier – inclusief het gebruik van een incassobureau indien nodig – wanneer geen van de Betaalwijzen functioneert.

Stringzz Credits

Van tijd tot tijd kan de Gebruiker mogelijk beperkte, persoonlijke ‘Credits’ gebruiken in de Dienst. Credits kunnen door een Gebruiker worden verdiend door het uitvoeren van bepaalde activiteiten als onderdeel van de Dienst, kunnen worden overgeheveld van één Gebruiker naar een andere Gebruiker als onderdeel van het gebruik van de Dienst, of kunnen tegen betaling (in-App) worden gekocht. Credits kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om Gebruikersverplichtingen af ​​te kopen die zijn ontstaan ​​tijdens het gebruik van de App en/of de Dienst, of voor het kopen van producten en diensten in de App of de Dienst. Elk saldo van Credits dat in een Account wordt weergegeven, vormt geen saldo in de echte wereld en weerspiegelt geen opgeslagen waarde, maar is in plaats daarvan een maat voor de omvang van het recht om bepaalde gehele, of met korting, producten of diensten af te nemen binnen de Dienst. Credits brengen geen kosten met zich mee voor niet-gebruik, maar het recht dat aan de Gebruiker is verleend in de vorm van Credits wordt per direct beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst wanneer Stringzz niet langer de Dienst levert of een Account wordt gesloten of beëindigd. Stringzz behoudt zich naar eigen goeddunken het recht voor om kosten in rekening te brengen voor het recht op toegang tot of gebruik van Credits en/of om Credits met of zonder kosten te distribueren. Stringzz kan op elk moment Credits beheren, reguleren, controleren, wijzigen, stoppen of elimineren. Stringzz is niet aansprakelijk jegens de Gebruiker of een derde partij in het geval dat Stringzz dergelijke rechten uitoefent. Credits kunnen alleen worden ingewisseld via de Dienst.

ALLE AANKOPEN EN AFKOPEN VAN CREDITS EN/OF DOOR MIDDEL VAN CREDITS DIE VIA DE DIENST WORDEN GEDAAN, ZIJN DEFINITIEF EN NIET TERUGBETAALBAAR. DE GEBRUIKER ERKENT DAT STRINGZZ IN GEEN ENKEL GEVAL VERPLICHT IS OM EEN RESTITUTIE TE BETALEN MET BETREKKING TOT AL DAN NIET GEBRUIKTE CREDITS, EN DAT DE GEBRUIKER GEEN GELD OF ANDERE COMPENSATIE ONTVANGT VOOR ONGEBRUIKTE CREDITS WANNEER EEN ACCOUNT WORDT GESLOTEN, ONGEACHT OF EEN DERGELIJKE SLUITING VRIJWILLIG OF ONVRIJWILLIG WAS. AANKOPEN VAN EN AANKOPEN MET CREDITS ZIJN DEFINITIEF EN NIET-RESTITUEERBAAR.

 1. Kennisgeving en procedure voor het indienen van claims bij inbreuk op het auteursrecht

Indien een Gebruiker of een derde vermoedt dat zijn/haar werk is gekopieerd en geplaatst op de Dienst op een manier die kan worden aangemerkt als inbreuk op zijn/haar auteursrecht, kan de Gebruiker of derde een claim indienen en dient aan Stringzz de volgende informatie te verstrekken:

 • een beschrijving van het auteursrechtelijke werk waarop volgens de Gebruiker of derde inbreuk is gemaakt;
 • een beschrijving van waar het materiaal waarop volgens de Gebruiker of derde inbreuk is gepleegd te vinden is op de Dienst (een dergelijke beschrijving dient redelijkerwijs toereikend te zijn om Stringzz in staat te stellen het vermeende inbreukmakende materiaal te vinden);
 • één of meer bewijsstukken waaruit het auteursrecht blijkt;
 • zijn/haar contactgegevens, waaronder voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (evenals de Stringzz nickname indien het een Gebruiker betreft);

Een kennisgeving van claims van inbreuk op het auteursrecht dient te worden gestuurd aan de auteursrechtfunctionaris van Stringzz via legal@stringzztheapp.com.

Stringzz zal op basis van de aangeleverde stukken onderzoek doen naar de claim van het schenden van auteursrecht en zal bij het aantreffen daarvan de Accounts van Gebruikers die auteursrechten na een eerste verzoek blijven schenden, per direct beëindigen.

 1. Disclaimers

STRINGZZ VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT (A) DE DIENST ONONDERBROKEN, VEILIG EN VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, (B) ENIGE GEBREKEN OF FOUTEN IN DE DIENST HERSTELD ZULLEN WORDEN OF (C) DAT ENIGE INHOUD OF INFORMATIE DIE DE GEBRUIKER VERKRIJGT OP OF VIA DE DIENST NAUWKEURIG ZAL ZIJN.

STRINGZZ IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE INHOUD DIE EEN GEBRUIKER OF DERDE PARTIJ PLAATST, VERSTUURT OF ONTVANGT VIA DE DIENST; ENIG MATERIAAL DAT WORDT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENST WORDT GEBRUIKT NAAR HET EIGEN GOEDDUNKEN EN OP HET EIGEN RISICO VAN DE GEBRUIKER.

STRINGZZ IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEDRAG, ZIJ HET VRIJWILLIG, OPGEDRAGEN OF UITGELOKT, VAN HAAR GEBRUIKERS, ZOWEL IN DE ONLINE ALS OFFLINE IN DE ‘REAL WORLD’/ WERKELIJKE WERELD.

 1. Diensten van derden

De Dienst kan advertenties of promoties bevatten die worden aangeboden door derden en links naar andere websites of hulpbronnen. Stringzz is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid (of het gebrek aan beschikbaarheid) van dergelijke externe websites of hulpmiddelen. Indien de Gebruiker ervoor kiest om te communiceren met derden via de Dienst, zullen de voorwaarden van een dergelijke partij hun relatie met de Gebruiker beheersen. Stringzz is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden of handelingen van dergelijke partijen.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid die Stringzz aanvaardt is beperkt tot gevallen van schade als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Stringzz, zijnde schade die te beschouwen is als een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming door Stringzz. Stringzz is nimmer aansprakelijk in geval van onbevoegde toegang tot het  Account, onbevoegde aanpassing of openbaarmaking van de inhoud daarvan.

De aansprakelijkheid van Stringzz voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar verzekering wordt uitbetaald. Indien geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door Gebruiker betaalde abonnementsgelden gedurende de voorafgaande twaalf maanden gerekend tot het moment van aanmelden van de schade door Gebruiker.

De Gebruiker is tegenover de Stringzz aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Gebruiker in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van de bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden of andere instructies, waaronder maar niet uitsluitend het verstrekken van onjuiste of niet toegestane informatie, tenzij deze tekortkoming niet aan de Gebruiker kan worden toegerekend.

Stringzz richt zich uitsluitend op het matchen van Gebruikers van de Stringzz-app en het ondersteunen van interactie tussen Gebruikers in de Stringzz-app, maar kan niet instaan en is nimmer verantwoordelijk voor het verloop van de contacten en activiteiten die daaruit ontstaan. Stringzz is nooit aansprakelijk voor schade en/of gebeurtenissen die plaatsvinden tussen en aan de zijde van Gebruikers, die via de Stringzz-app tot stand zijn gekomen. Elk voorval en/of incident dat zich tussen de Gebruikers voordoet valt niet onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Stringzz.
Stringzz staat niet in voor het vinden van een geschikt contact. Indien Stringzz niet het gewenste resultaat oplevert naar mening van de Gebruiker, bestaat er geen recht op teruggave van abonnementsgeld(en) of andere betalingen voor producten of diensten via of buiten de App resp. de Dienst.

Stringzz is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of fouten die zijn ontstaan door werkzaamheden, diensten of producten van door haar ingeschakelde derden en  leveranciers.

Dienstverlening zoals door Stringzz verleend kan door omstandigheden onderhevig zijn aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die eigen zijn aan het gebruik van internet en elektronische communicatie. Stringzz is niet verantwoordelijk voor vertragingen, storingen of onderbreking van levering of andere schade ten gevolge van deze problemen.

Indien Stringzz wordt aangesproken tot vergoeding van schade die een derde heeft geleden in verband met gebruik van de Stringzz-app door een Gebruiker, is deze Gebruiker uitdrukkelijk gehouden Stringzz tegen deze vordering te vrijwaren.

Stringzz heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade door een Gebruiker geleden ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Stringzz om maatregelen te treffen die eventuele schade kunnen voorkomen dan wel beperken.

 1. Toepasselijk recht / mediation-clausule

Deze Overeenkomst, en enig geschil tussen de Gebruiker en Stringzz worden beheerst door Nederlands recht.

Als er over de uitvoering van deze Overeenkomst een geschil ontstaat, zullen partijen dat geschil met behulp van Mediation volgens het MfN (Mediatorfederatie Nederland) Reglement proberen op te lossen. Een geschil is aanwezig, indien één der partijen schriftelijk aan de andere partij te kennen geeft dat dit het geval is; van Gebruiker aan Stringzz, aan:

ConsumerApps B.V. i.c. Stringzz

Herengracht 420

1017BZ Amsterdam

of anders via email naar: legal@stringzztheapp.com

Omdat Stringzz niet in alle gevallen de adressen van haar Gebruikers kent, voldoet voor Stringzz een melding aan Gebruiker via het App-account of via het aangegeven e-mail adres van Gebruiker.

Partijen zullen gezamenlijk een MfN-mediator aanstellen binnen een termijn van 14 dagen na constatering van het geschil. Mocht via Mediation geen oplossing voor het geschil worden gevonden, dan staat het beide partijen vrij het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd bij de bevoegde rechtbank van Amsterdam.

 1. Volledige Overeenkomst; overig

Deze Overeenkomst, inclusief deze Gebruiksvoorwaarden (met daarin de Veiligheidstips en de Community-richtlijnen) tezamen met de Algemene Voorwaarden en het Privacy-beleid, en die aan de Gebruiker bekend zijn gemaakt en door de Gebruiker zijn aanvaard bij het aangaan van het Stringzz-account dan wel bij het aanschaffen van aanvullende producten of diensten die via de Dienst zijn aangeboden of betrokken, bevat de volledige Overeenkomst tussen de Gebruiker en Stringzz omtrent het gebruik van de Stringzz-App. In geval een beding in de Overeenkomst nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan. Gebruiker en Stringzz zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuw beding ter vervanging van het nietige of vernietigde beding overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bedingen in acht worden genomen.

 

geldig vanaf: 1 juli 2020

____________________________________________________________________________________________________________